Privacybeleid

De meeste informatie op de website van Devos · Devlamynck, maatschap (KBO nr. 0754.492.328, Putkapelstraat 103A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 0472/999.300, e-mail: a.devos@devosdevlamynck.be) (hierna Devos · Devlamynck) staat ter uwer beschikking zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken.

Wanneer dit in bepaalde gevallen wel het geval zou zijn, is Devos · Devlamynck verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Devos · Devlamynck neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via Mr. Anissa Devos (a.devos@devosdevlamynck.be)

Naast het (gebeurlijk) verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, verzamelt en verwerkt Devos · Devlamynck uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt voor juridisch advies of andere soorten diensten. Devos · Devlamynck verzamelt (gebeurlijk) onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke status
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Sollicitatieformulieren
 • Documenten vereist in het kader van de antiwitwaswetgeving (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart

Devos · Devlamynck kan uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van informatie over Devos · Devlamynck en haar dienstverlening
 • Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • Verstrekken van overige door u gevraagde diensten
 • Toegang verlenen tot online tools die door Devos · Devlamynck ontwikkeld zijn
 • Toesturen van onze nieuwsbrief of informatie over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren
 • Verwerken van uw sollicitatie

Devos · Devlamynck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden uw persoonsgegevens niet langer dan tien jaar na het laatste gebruik ervan bewaard.

Devos · Devlamynck kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst gesloten met u.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Devos · Devlamynck (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen aan Mr. Anissa Devos (a.devos@devosdevlamynck.be)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is geformuleerd, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart bij het verzoek over te maken. Maak op deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en rijksregisternummer onleesbaar ter bescherming van uw privacy.

Devos · Devlamynck houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat Devos · Devlamynck gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Devos · Devlamynck wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Devos · Devlamynck behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Bij Devos · Devlamynck maken we tijd om al uw vragen met de nodige kennis van zaken te beantwoorden.

Contacteer ons